حقوق مردم

1

سوابق پژوهشی

ردیف

نوع فعالیت

سوابق پژوهشی

۱

مقاله

«بررسی و نقد نظریه سبب مقدم در اسباب»-مجله قضایی و حقوقی دادگستری-شماره۴۰-پاییز۱۳۸۱

۲

مقاله

«عدم ترتب قصاص مرد بر پرداخت فاضل دیه او توسط اولیای دم زن»-فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام-شماره ۲۴-زمستان۱۳۸۳

۳

مقاله

«حفظ حقوق شهروندی در پرتو حاکمیت قانون و تشکیلات قضایی مطلوب»-در مجموعه مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی-تیرماه ۱۳۸۶

۴

ویراستار علمی

مجموعه مقالات برگزیده حقوق شهروندی-ناشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه-تیرماه ۱۳۸۶

۵

مقاله

«حقوق بنیادین بزه دیده و در فرایند دادرسی»-مجله علمی پژوهشی آموزه های حقوق کیفری-پاییز و زمستان ۱۳۹۰-شماره۲

۶

مقاله

«توانمند سازی سازمانی گامی مؤثر در راستای حکمرانی خوب»-دومین کنفرانس بین المللی ابزارها و تکنیک های مدیریت-۱۳۹۴

۷

سخنرانی علمی

کارگاه علمی جایگزین های حبس-پژوهشگاه قوه قضاییه و اداره مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد-۲۴ و ۲۵ فوریه ۲۰۱۴

۸

طرح پژوهشی

«نقش دادستان در پیشگیری از جرم»-معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه-۱۳۹۴

۹

مقاله

«شهادت از راه دور تحلیل ماده ۱۸۶ ق.م.ا»-مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی-پژوهشکده شهر دانش-شماره ۷-بهار و تابستان ۱۳۹۵

۱۰

مقاله

«بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده شناسی بالینی»-مجله پژوهش حقوق کیفری-دانشگاه علامه طباطبایی-شماره۱۷-۱۳۹۵

۱۱

کتاب

«جایگاه مددکار اجتماعی در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری»(باید ها و ضرورت ها)-پژوهشگاه قوه قضاییه-۱۳۹۵

۱۲

مقاله

«مددکار اجتماعی، محور اجرای عدالت ترمیمی در دادگستری»-مجموعه مقالات همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، دانشگاه تربیت مدرس-نشر میزان-۱۳۹۶

۱۳

کتاب

«پیشگیری بزه دیده مدار»- انتشارات میزان- ۱۳۹۸

۱۴

کتاب

«حقوق کیفری اراضی ملی شده»- نشر دادگستر- ۱۳۹۸

۱۵

مقاله

«Irans Penal Policy for Incomplete Crimes»-

 (    ۱۳۹۸/۰۷/۰۲-  ۲۰۱۹/۰۹/۲۴)

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding

۱۶

مقاله

Principles of Maximum Support for Groups Endangered of Victimization in the Iranian Legal System

 

  ) ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ – ۲۰۱۹/۰۷/۱۵(

    International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding

 

۱۷

مقاله

» – مجله حقوقی دادگستری- ۱۳۹۸ «زمینه های ساختاری وقوع جرایم قضایی قضات ایران