حقوق مردم

1

سوابق علمی و کاری

ردیف سوابق علمی و کاری
۱ مدیرگروه حقوق دانشگاه شاهد- سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶
۲ عضو هیات علمی دانشگاه شاهد –  از سال ۱۳۹۲ تا کنون
۳ مدیر گروه جرم شناسی و پیشگیری پژوهشکده جزای پژوهشگاه قوه قضاییه- ۱۳۹۳ تا کنون
۴ رییس شورای مناطق (امور استانها) معاونت قوه قضاییه – سال ۱۳۹۲
۵   مدیرکل برنامه ریزی، آمار ومطالعات معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه – ازسال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲
۶ مشاور ارشد مدیرکل اجتماعی فرهنگی حوزه ریاست قوه قضاییه – سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸
۷ دبیر کمیته برنامه ریزی همایش حقوق شهروندی – حوزه ریاست قوه قضائیه – سال ۱۳۸۶
۸ عضو کمیته علمی و داوری مقالات کنگره بین المللی حقوق شهروندی – سال۱۳۹۵
۹ دبیر جشنواره آرای قضایی مجازاتهای جایگزین حبس – ۱۳۹۷-۱۳۹۹
۱۰ عضو کمیته پیشگیری از تغییر غیرمجازکاربری اراضی زراعی و باغها- ۱۳۹۹
۱۱ مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه