حقوق مردم

  • تبیین مساله تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مقرر می دارد: « مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع وقمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.»

موضوع چالشی در رویه قضایی و در اقدامات جهاد کشاورزی در مورد نحوه تفسیر و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون است. مساله اینست که آیا بحث قلع و قمع بنا در این تبصره منوط به صدور حکم دادگاه است یا اینکه مامورین جهاد کشاورزی، بدون حکم دادگاه راساً می توانند خودشان اقدام به قلع و قمع نمایند ؟

به تعبیر دیگر تفسیر اول اینست که حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ مذکور در راستای ماده ی۳ همین قانون است بوده و قلع و قمع بنای ذکر شده در تبصره ۲ ماده ۱۰ همان اجرای حکم دادگاه است. اما در تفسیر دوم قبل از صدور حکم دادگاه، مامورین جهاد می توانند نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمایند. یعنی قلع و قمع بنای ذکر شده در تبصره ۲ بدون مراجعه به دادگاه می تواند توسط مامورین جهاد کشاورزی انجام شود.

.

  • Hello, guest
مطالب تصادفی
پادکست ها
موضوعات
موضوع را انتخاب کنید
مطالب مرتبط
جدیدترین مطالب
حقوق شهروندی
آخرین اخبار